Monday, 4 November 2013

Nỗi buồn này tôi giấu nổi Người chăng


Thái Linh đọc thơ Olga Berggoltz

No comments: