Sunday, 20 October 2013

Bonbon vẽ tranhNgựa và Chó, sáp màu trên giấy, 25x35cm, 12 tuổi