Wednesday, 2 October 2013

Sự lãng quên

Oblivion
hair & acrylic on canvas, 50x40cm, 10.2013


Đã thăm thẳm xa trôi dòng viễn mộng
Sợi tóc còn thương mãi một màu đêm
Từ buổi ấy dao vàng chia trời rộng
Ta nhớ người trong rực rỡ lãng quên.

(Thái Linh)

No comments: