Friday, 3 February 2012

Ba từ kỳ lạ nhất (Wisława Szymborska)

Thái Linh dịch

Khi tôi phát âm từ „tương lai”
âm tiết đầu tiên đã đi vào quá khứ.

Khi tôi phát âm từ „im lặng”
tôi tàn phá nó.

Khi tôi phát âm từ „không có gì”
tôi tạo ra điều chẳng sự không-tồn-tại nào chứa được.

No comments: